Regulamin szkoleń Green Parrot

 • §1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w szkoleniach stacjonarnych, których organizatorem jest Evergreen Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 245/46 (02 – 009) Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000534060, REGON: 360370198, NIP: 7010452658
 2. Zapisując się na szkolenie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności Organizatora oraz akceptuje ich postanowienia.
 3. Ilość miejsc dostępnych w szkoleniach jest ograniczona.
 4. Aktualne informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.greenparrot.pl
 5. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Szkoleniu, dostępny na stronie internetowe;
  2. Rejestracja – proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Szkoleniu;
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawierająca Umowę) w celach niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową lub związanych ze swoją działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;
  4. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana do udziału w Szkoleniu;
  5. Kupujący – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji;
  6. Materiały – materiały szkoleniowe przekazane lub udostępnione w trybie on-line przez Organizatora Uczestnikowi Szkolenia;.
 • §2 Zapis na szkolenie

 1. Wypełnienie i przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie Umowy z Organizatorem i oznacza powstanie po stronie osoby kupującej obowiązku zapłaty.
 2. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Kupujący powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.
 3. Po dokonaniu zapłaty za szkolenie, Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową wraz z potwierdzeniem miejsca oraz termin Szkolenia lub propozycją nowego terminu Szkolenia oraz informacjami szczegółowymi tj. adres szkolenia i jego dokładny przebieg.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie Szkolenia, nie wpływających na jego merytoryczną wartość.
 5. Organizator ma prawo dokonać zmiany terminu Szkolenia, jednakże nie później niż 2 dni robocze przed terminem Szkolenia
 6. Organizator zastrzega sobie także prawo do odwołania Szkolenia w przypadku braku minimalnej liczby Uczestników lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenia Szkolenia. Informację o odwołaniu Szkolenia Organizator przekaże, nie później niż na 2 dni robocze przed terminem Szkolenia którego dotyczyło zgłoszenie lub nowym terminem uzgodnionym z Kupującym.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym (szczególnie w zakresie informacji dotyczących prowadzonej działalności w przypadku Uczestników będących pracownikami/właścicielami firm) wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych lub nieprawdziwych danych Uczestnika.
 9. Kupujący może dokonać zmiany Uczestnika, jednakże nie później niż 2 dni robocze przed terminem Szkolenia. Zmiana Uczestnika następuję poprzez poinformowanie o tym Organizatora drogą mejlową: info@greenparrot.pl
 • §3 Płatność za szkolenie

 1. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 2. Cennik wskazuje wysokość opłaty za udział w Szkoleniu jednej osoby. Opłata za udział nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Szkolenia stacjonarnego, jego zakwaterowania ani żadnych innych kosztów.
 3. Płatność powinna być dokonana w terminie 2 dni od zgłoszenia Uczestnika szkolenia. W wypadku bezskutecznego upływu w/w terminu, przyjmuje się, że Kupujący zrezygnował z zakupu a umowa ulega rozwiązaniu.
 4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Uczestnikom na podstawie indywidualnych ustaleń dokonanych drogą mejlową bądź telefoniczną.
 7. Uczestnik jest zobowiązany dokonać płatności za udział w szkoleniu w terminie określonym na fakturze.
 8. Organizator wystawi fakturę pro forma, zaliczkową lub VAT w oparciu o dane wprowadzone przez Uczestnika do w formularzu zgłoszeniowym online dostępnym na stronie szkolenia.
 9. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.
 10. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Kupujący wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym – faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Szkoleniu jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
 11. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Szkoleniu jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, lub szkolenie zostanie odwołane z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i niezwłocznie, zwraca Kupującemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Szkoleniu, co stanowi zaspokojenie wszelkich roszczeń Kupującego i/lub Uczestnika. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy Konsumentów.
 • §4 Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i uzyskania zwrotu kosztów z tym związanych (opłaty za uczestnictwo) wysokości 75% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że zgłosi chęć rezygnacji ze szkolenia na 5 dni przed wyznaczoną datą szkolenia.
 2. Rezygnacja ze szkolenia po tym terminie sprawia, że Uczestnikowi nie przysługuje prawo do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Zgłoszenia rezygnacji można dokonać na adres email: info@greenparrot.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 4. Brak uczestnictwa w szkoleniu bez wysłania drogą mejlową informacji o tym fakcie do Organizatora na 5 dni przed wyznaczoną datą szkolenia, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie sprawia, że Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej opłaty za uczestnictwo, zgodnie z ceną danego szkolenia zaprezentowanym na stronie, na której Uczestnik dokonywał zgłoszenia poprzez formularz.
 5. W przypadku, gdy rezygnacji dokona Kupujący będący Konsumentem wówczas ust 1-4 powyżej nie stosuje się, a Organizator będzie miał prawo dochodzenia od niego odszkodowania w wysokości faktycznie poniesionej szkody.
 • §5 Prawa, obowiązki oraz dane osobowe

 1. Uczestnik i Kupujący zobowiązani są do zapoznania z Regulaminem i jego przestrzegania
 2. Warunkiem umożliwienia Uczestnikowi wstępu na teren na którym odbywa się Szkolenie stacjonarne jest uiszczenie wszystkich opłat za udział w Szkoleniu stacjonarnym
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu korzystania z obiektu, oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących w miejscach, w których odbywają się Szkolenia stacjonarne.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgłoszonych przez siebie Uczestników, w szczególności za przestrzeganie przez nich postanowień Regulaminu. Odpowiedzialność Kupującego oraz zgłoszonych przez niego Uczestników wobec Organizatora za szkody wyrządzone Organizatorowi jest solidarna. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania lub przełożenia szkolenia.
 6. Kupującym i Uczestnikom zabrania się utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania, w całości lub w części, treści udostępnianych w ramach Szkoleń. Organizator ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany nie przenosi na Kupującego lub Uczestnika majątkowych praw autorskich do tych treści jak również nie udziela do nich żadnych licencji.
 7. Kupujący i Uczestnicy mogą wykorzystywać Materiały wyłącznie do celów wewnętrznych związanych z zakupionym szkoleniem. Udostępnianie Materiałów osobom trzecim wymaga każdorazowej zgody Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron umowy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, przerwy w dostawie mediów, nagła choroba osoby prowadzącej szkolenie.
 9. Dane osobowe Uczestników są przechowywane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozliczenia opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 10. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach marketingowych.
 11. Dane Uczestników nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • §6 Reklamacje i odstąpienie od Umowy

 1. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą jakości Szkolenia w przypadku, gdy nie jest ono realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje należy składać na adres email: info@greenparrot.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę (firmę) lub imię i nazwisko Kupującego, datę, miejsce i nazwę Szkolenia, którego dotyczy oraz opis przyczyny reklamacji.
 4. Jeśli zgłaszającym reklamacje jest Kupujący nie będący Konsumentem, wówczas termin na zgłoszenie reklamacji wynosi 10 dni licząc od daty Szkolenia, którego dotyczy.
 5. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 6. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora, lub na adres e-mail: info@greenparrot.pl
 7. Zamawiający będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy (stanowiącego załącznik do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Zamawiającemu będącemu osobą fizyczną (Konsumentem) wszystkie otrzymane płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji. Zamawiający będący pełnoletnią osobą fizyczną (Konsument) nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem.
 • §7 Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na szkolenie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami (lub przedsiębiorcami na prawach Konsumenta), zgodnie z definicją wskazaną w §1 ust 6 powyżej.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Evergreen Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 245/46 (02 – 009) Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000534060, REGON: 360370198, NIP: 7010452658.
 4. Szczegółowe warunki dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
 5. Kupujący lub osoba dokonująca zgłoszenia na Szkolenie w jego imieniu, zobowiązuje się do przekazania wszystkim zgłaszanym przez niego Uczestnikom treści obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO w zakresie odpowiadającym treści Polityce Prywatności, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na zgłoszenia udziału w Szkoleniu złożone przed dokonaniem tych zmian.
 7. Wszelkie spory wynikających na tle stosowania Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Spory z Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Organizatora.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2023.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY